Регистър на членовете

Тук можете да проверите актуалния статус на членове на Българската асоциация по управление на проекти.

За физически лица въведете Име и Фамилия, изписани с първа главна буква.

За юридически лица въведете Единният идентификационен (ЕИК) по БУЛСТАТ.