Насоки към кандидатите

ДОБРАТА ПОДГОТОВКА Е КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕШНОТО ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТА !

Изпитът има за цел оценяването на теоретичната подготовка на кандидата, както и на придобитите от него знания в областта на управлението на проекти. Изпитът е писмен и включва:

  • Тестова част
  • Интелектуални задачи по даден(и) казус(и) и/или есе в свободна форма върху избран(и) елемент(и) от Изискванията за компетентност

Изпитът се провежда на дати съгласно актуалният график на БАУП.

1. Подаване на Заявление за сертифициране

Обичайният срок в който подадените документи се разглеждат е около 10 дни.

2. Одобрение на Заявлението и заплащане на такса за сертифициране

Отказът за достъп до изпит е рядкост. Повече информация виж на Процедури по сертификация и ресертификация

3. Провеждане на писмен изпит

Задължителният изпит включва извадка от темите, засегнати в Национални изискванията за компетентност, така че оценката да гарантира ниво на владеене на материала в достатъчна степен за съответното ниво.

Първата част на писмения изпит съдържа 80 затворени и отворени въпроса. Всеки затворен въпрос е с четири възможни отговора, като само един от тях е верен.

ВАЖНО: Внимавайте при изчитането на въпросите, тъй като детайлите са съществени. Въпросите са формулирани така, че освен познанията на кандидата, тестът измерва и неговата концентрация в условия на стрес.

Втората част на писмения изпит включва интелектуални задачи по даден(и) казус(и) и/или есе в свободна форма върху избран(и) елемент(и) от Изискванията за компетентност.

Продължителността на писмения изпит е 3 часа, независимо от нивото, за което се отнася.

По време на изпита в залата за провеждането му трябва да присъстват освен самите кандидати един или повече квестори, като поне един от тях да е и представител на Администрацията или ОУ на СК.  Квесторът следва:

• да идентифицира всеки кандидат по документ за самоличност
• да следи за спазването на тишина и дисциплина по време на провеждане на изпита
• да следи за опити за преписване, използване на помощни материали и/или подсказване на кандидатите
• да не допуска закъснели кандидати за съответния изпит, когато закъснението е над 10 минути

4. Оценяване на писмената работа

5. Представяне на доклад за проект, управляван от кандидата (при успешно издържан изпит)

При изготвянето на доклада, кандидатът трябва да има предвид следните указания относно неговото съдържание:

      Обща информация за проекта

Дава се сбита информация (в рамките на няколко параграфа) за естеството на проекта, периода на изпълнение, собственика на проекта, комплексността на проекта и основните му параметри. Не се дава  конфиденциална информация за проекта.

      Роля на кандидата

В 1-2 параграфа се описва ролята на кандидата в проекта. Ролята се описва с нейното име, както и с реалните управленски отговорности на кандидата по отношение на проекта. Ако е необходимо, се дава сбита информация за организацията на проекта, с цел да се покаже по-ясно мястото на кандидата в нея.

      Прилагане на елементите на компенетност

Това е основната част на доклада, чието предназначение е да покаже как кандидатът е прилагал отделните елементи на компетентност. Изложението се групира по групи елементи (контекстни, технически и поведенчески). Дава се информация кои елементи са били приложими и са били приложени при управлението на проекта. Дава се информация за начина по който са били приложени. Изложението се илюстритра с няколко примера за разрешаване на предизвикателни ситуации с прилагане на компетентност по различни елементи.

Препоръчителният обем на доклада е 8-10 страници, като изложението не трябва да надхвърля 15 страници.

6. Провеждане на интервю

До провеждане на интервю се допускат само кандидати за ниво С, които са преминали успешно всички предходни стъпки. Обичайно интервюто се провежда в отделен ден, поради необходимостта оценителите да разполагат с техническо време да проверят тестовете, писмената задача и доклада.

Интервюто е събеседване (а не Q&A сесия или студентски изпит с конспект), което цели да покаже познанията и качествата на кандидата в управление на проекти. Също така трябва да се знае, че няма стандартни типове въпроси, които да се задават, а те са контекстно свързани с:

1. Отговорите на част 2 от изпита – Казуса на изпита – обикновено за всяка от задачите на казуса
2. Опита на кандидата – на базата на документацията за сертификация
3. По-добро изясняване и детайлизиране на отговорите на кандидата
4. Разглеждане на реални казуси, теми или случаи при управлението на проект, в които кандидатът е участвал

 Ето например някои типове въпроси:

Кой ваш проект смятате за най добър и защо мислите така?
Как сте (или бихте) мотивирали екипа си в един труден за изпълнение проект?
При планирането на проект в даден казус може ли да паралелни фазите в проекта?
Защо е най общо планирането на проекта и не са дадени дейностите в казуса?
Каква е разликата между ключовите събитивя и фазите на проекта в казуса?
Можете ли да посочите пример за критерии за качество в проект, който сте ръководили?
Можете ли да посочите пример за предизвикателства, свързани с управление на обхвата в проект, който сте ръководили?