Процедура

Процедура за сертифициране за ниво D на IPMA
Procedure for certification for D level of IPMA

Процедурата съдържа следните стъпки:
Procedure contains the following steps:

 1. Подаване на Заявление за сертифициране и заплащане на такса за разглеждане  (25 лв.)
  Submission of Application for certification and payment a fee for review (25BGL)
 2. Одобрение на Заявлението и заплащане на такса за сертифициране
  Approval of Application and payment a fee for certification
 3. Провеждане на писмен изпит
  Conducting a writing exam
 4. Оценяване на писмената работа
  Grading the writing paper
 5. Издаване на сертификат (при успешно издържан изпит)
  Issuance of a certificate (in case of well done exam)


Процедура за сертифициране за ниво С на IPMA

Procedure for certification for C level of IPMA

Процедурата съдържа следните стъпки:
Procedure contains the following steps:

 1. Подаване на Заявление за сертифициране и заплащане на такса за разглеждане  (25 лв.)
  Submission of Application for certification and payment a fee for review (25BGL)
 2. Одобрение на Заявлението и заплащане на такса за сертифициране
  Approval of Application and payment a fee for certification
 3. Провеждане на писмен изпит
  Conducting a writing exam
 4. Оценяване на писмената работа
  Grading the writing paper
 5. Представяне на доклад за проект, управляван от кандидата (при успешно издържан изпит)
  Presenting a report for a project, managed by candidatе (in case of well done exam)
 6. Провеждане на интервю
  Conducting an interview
 7. Формиране на обща крайна оценка
  Forming a final summary grade
 8. Издаване на сертификат (при положително решение)
  Issuance a certificate

 

За повече информация моля разгледайте информация за процедура по сертифициране
For more information please view information for procedure of certification

 

Всички такси се заплащат по банков път по следната сметка:
All fees are paid by bank transfer on the following account:

УниКредит Булбанк АД / UniCredit Bulbank
    Код / BIC : UNCRBGSF
Сметка BGN / Bank account : BG62UNCR76301065347214
Титуляр / Bank client : Българска асоциация по управление на проекти
                                         Bulgarian Project Management Accossioation
    Основание за плащане / Details of Payment : Начална такса за сертифициране / Initial certification fee