За нас

Българска асоциация за управление на проекти (БАУП) е професионално сдружение на физически и юридически лица – единствената международно призната българска организация, работеща в областта на управлението на проекти.

БАУП е сдружение с нестопанска цел, регистрирано съгласно българското законодателство. БАУП е пълноправен член на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA) със седалище в Швейцария – най-старата и най-престижна международна организация по управление на проекти, създадена през 1965 г. Всички членове на БАУП получават автоматично членство в IPMA.

БАУП представлява интересите на ръководителите и експертите, свързани с управлението на проекти, в бизнеса, държавните институции и местните власти и неправителствените организации. БАУП работи за въвеждането на високи професионални стандарти при управлението на проекти и  за утвърждаване на професията “ръководител на проекти” като висококвалифицирана и специфична професия с приложение във всички области на човешка дейност.

Като част от IPMA, БАУП има неограничаващи изисквания за членство. Редовен член на сдружението може да бъде всяко дееспособно юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос, както и всяко дееспособно физическо лице с професионална квалификация или опит в управлението на проекти, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Изтеглете презентация на БАУП.