Дейности

Дейността на БАУП е насочена към:

* Подобряване капацитета на държавните и местните власти, бизнеса и неправителствените организации да изготвят и управляват проекти;
* Разработване и прилагане на програми за обучение на специалисти по управление на проекти;
* Подпомагане въвеждането на дисциплини по управление на проекти във висшите училища;
* Въвеждане и прилагане на система за сертификация на специалисти по управление на проекти;
* Обмен на информация и опит, въвеждане на информационни технологии за управление на проекти.